Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Reclamefolder.nl B.V.

1. Definities

1.1 Actie: een aanbod van een Leverancier dat via de Reclamfolder.nl-App met de Consument wordt gecommuniceerd.

1.2 Consument: een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die van de Reclamefolder.nl-App gebruik
maakt.

1.3 Cashbacks: een kortingsactie van een Aanbieder waarbij de Consument een percentage van de aanschafprijs van een product van de Aanbieder kan terug krijgen via de Reclamefolder.nl-App.

1.4 Reclamefolder.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reclamefolder.nl B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende aan Vondellaan 58 te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55969739.

1.5 Reclamefolder.nl App: de door Reclamefolder.nl beheerde en geëxploiteerde applicatie

1.6 Aanbieders: een leverancier van goederen en/of een retailer die met Reclamefolder.nl een overeenkomst heeft gesloten in het kader van het aanbieden van kortingsacties aan Consumenten via de Reclamefolder.nl-App.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruik van de diensten van Reclamefolder.nl.

2.2 Waar in deze algemene voorwaarden van een bepaald woord de enkelvoudsvorm is gehanteerd is daaronder tevens de meervoudsvorm begrepen en vice versa.

2.3 Indien een of meer afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden om enigerlei reden geheel of gedeeltelijk ongeldig mocht(en) zijn, dan heeft zulks geen invloed op de verdere inhoud en bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2.4 Reclamefolder.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De meest actuele algemene voorwaarden zijn immers kenbaar via de website http://www.reclamefolder.nl. Voor het geval de Consument niet met een dergelijke wijziging mocht kunnen instemmen, kan hij per direct stoppen met het gebruik maken van de Reclamefolder.nl-App.

3. Algemene omschrijving van de dienstverlening door Reclamefolder.nl

3.1 De dienst van Reclamefolder.nl bestaat uit het
aanbieden van een Applicatie waarop
Reclamefolder.nl aan Consumenten reclamefolders, kortingsbonnen,Cashback-acties en overige aanbiedingen van Aanbieders beschikbaar stelt. Reclamefolder.nl geeft enkel door Aanbieders aangegeven aanbiedingen en folders weer. Reclamefolder.nl heeft geen invloed op de (inhoud van de) aanbiedingen en folders of de wijze waarop de aanbieders uitvoering hebben gegeven aan de aanbieding. Reclamefolder.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens, aanbiedingen en overige informatie.

3.2 Reclamefolder.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade die door de Consument wordt geleden als gevolg van het door hem gebruik maken van een Actie of het om enigerlei reden niet gebruik kunnen maken van een Actie.

3.3 Van Reclamefolder.nl kan niet worden verwacht
te bemiddelen tussen de Consument en de Leverancier in verband met eventuele geschillen dan wel disputen in verband met door de Consument via de Reclamefolder.nl-App van de Leverancier afgenomen goederen.

3.4 Reclamefolder.nl sluit elke aansprakelijkheid uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid van de producten of diensten van Aanbieders.

4. Gebruik maken van Cashback-acties in de Reclamefolder.nl App

4.1 In de applicatie kunnen Cashbacks worden
aangeboden. Op basis van deze Cashback-acties heeft de Consument na aankoop van een bepaald product of dienst van de Aanbieder
recht op een bepaalde vergoeding, meestal teruggave van een gedeelte van de aanschafprijs van het product of de dienst, een en ander op de wijze en onder de voorwaarden zoals
aangegeven bij de Cashback-actie.

4.2 Om gebruik te maken van de Cashback-Acties in de
Reclamefolder.nl-App moet de gebruiker een account aanmaken. Hiervoor gaat de Consument als volgt te werk:
- de Consument download de Reclamefolder.nl-App;
- de Consument opent de Reclamefolder.nl-App
en maakt een persoonlijk gebruikersprofiel aan (alleen bij het eerste gebruik van de Reclamefolder.nl-App). Hierbij dient tevens een IBAN-nummer van een betaalrekening (geen spaarrekening) bij een Nederlandse bankinstelling te worden opgegeven. Deze gegevens zijn nodig om de vergoeding waar de Consument in het kader van de Cashback-actie aanspraak op maakt te voldoen.

4.2 De Consument dient woonachtig te zijn in Nederland en tenminste de leeftijd van 16 jaar te hebben.

4.3 De Consument is verplicht tot het verschaffen van volledige en juiste informatie. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. Reclamefolder.nl kan een Consument verzoeken om genoegzaam bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het opgegeven woon- of verblijfadres.

4.4 Reclamefolder.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande aankondiging, deelname door een Consument aan de Reclamefolder.nl-App en/of een Actie te weigeren, op te schorten of te beëindigen, indien door een Consument in strijd met deze algemene voorwaarden of enige wettelijke bepaling wordt gehandeld, zonder dat Reclamefolder.nl hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gehouden.

4.5 Reclamfolder.nl behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de Reclamefolder.nl-App en haar website te allen tijde te wijzigen, te beperken dan wel stop te zetten.

4.6 Om gebruik te maken van een Actie dient de Consument als volgt te werk te gaan:
- de Consument gaat over tot de aankoop van
een product/dienst waarvoor de Actie geldig is;
- de Consument selecteert en activeert de gewenste Cashback;
- de Consument scant het aankoopbewijs in van het betreffende product/dienst waarvoor de Cashback geldig is.

4.7 Voor het geval de kwaliteit van het aankoopbewijs (kassabon) niet toereikend is voor de identificatie van het aangekochte goed behoudt Reclamefolder.nl zich het recht voor om de Cashback niet te accepteren. In ieder geval dienen duidelijk leesbaar te zijn:
- de naam van het bedrijf waar het betreffende goed is aangekocht
- de aanduiding van het betreffende product/dienst en het daarvoor betaalde bedrag
- de datum, het tijdstip en het nummer van het aankoopbewijs.
- Alleen scans van originele en onbeschadigde aankoopbewijzen worden geaccepteerd.

4.8 Van een Actie kan uitsluitend gebruik worden gemaakt worden gedurende de vooraf gestelde looptijd, danwel door een vooraf gesteld aantal waarna de Cashback niet langer geldig is.

4.9 Na acceptatie van de Cashback wordt het tegoed toegevoegd aan je spaarpot in de Reclamefolder.nl App. Je spaarpot kan ten alle tijden verzilverd worden.

4.10 Na verzilvering van je spaarpot vind binnen 3 werkdagen restitutie van het geldbedrag plaats op de in artikel 4.1 omschreven, door de Consument opgegeven bankrekening, zulks op voorwaarde dat door de Consument volledig overeenkomstig de algemene voorwaarden en de voor een specifieke Actie geldende voorwaarden is gehandeld.

4.11 Het uitkeren van de vergoeding aan gebruiker is te allen tijde afhankelijk van de acceptatie door aanbieder van het aankoopbewijs, en de betaling door aanbieder van de vergoeding aan Reclamfolder.nl.

4.12 Een Actie geldt uitsluitend voor goederen die in Nederland zijn aangekocht.

4.13 Ingeval van retournering door een Consument van een in het kader van een Actie aangekocht goed, vervalt het recht op restitutie van het betreffende deel van het aankoopbedrag

5. Nadere bepalingen inzake een Actie

5.1 Een Actie vangt aan zodra de Actie live staat en eindigt op de einddatum zoals vermeld in de Actie.

5.2 Reclamefolder.nl is gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande aankondiging de voorwaarden van de Actie tijdens de looptijd van de Actie te wijzigen dan wel om zonder opgave van reden de Actie voortijdig te stoppen dan wel aan te passen. Wijziging van de voorwaarden van de Actie dan wel voortijdig stoppen dan wel aanpassing van de Actie zal door Reclamefolder.nl via de website https://reclamefolder.nl bekend maken.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Reclamefolder.nl uit hoofde van tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, onrechtmatige daad of uit andere hoofde, is uitgesloten, voor zover dwingendrechtelijk is toegestaan.

6.2 Reclamefolder.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het door de Consument gebruik maken van de Reclamefolder.nl app en/of een Cashback Actie.

6.3 Indien Reclamefolder.nl aansprakelijk is jegens de gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is dit beperkt tot directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

6.3 Reclamefolder.nl zal zich maximaal inspannen teneinde de Reclamefolder.nl-App zonder technische storingen te doen functioneren, hetgeen onverlet laat dat desondanks onverhoopt, bijvoorbeeld door onderhoudswerkzaamheden of de verdere ontwikkeling van de Reclamefolder.nl-App dan wel anderszins, technische storingen kunnen optreden, waardoor de gebruiksmogelijkheden van de Reclamefolder.nl-App worden beperkt, tijdelijk onderbroken of stopgezet. Hierbij kan mogelijk tevens dataverlies optreden. Ondanks haar inspanningsverplichting staat Reclamefolder.nl niet in voor de (blijvende) beschikbaarheid van de Reclamefolder.nl-App, het uitblijven van technische storingen dan wel het optreden van dataverlies en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade daardoor.

7. Persoonsgegevens

Bij het aanmaken van een account, alsmede bij het bezoeken van de App zonder account danwel het bezoeken van de website worden persoonsgegevens aan Reclamefolder.nl vertrekt. Deze persoonsgevens zullen conform het privacy statement van Reclamefolder.nl en de toepasselijke wet en regelgeving worden verwerkt.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Reclamefolder.nl behoudt zich uitdrukkelijk al haar rechten voor ten aanzien van haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder alle auteursrechten, met betrekking tot de Reclamefolder.nl-App alsmede met betrekking tot alle van haar afkomstige informatie, foto, video en databases dan wel anderszins, in welke vorm en op welke gegevensdrager dan ook.

8.2 Het is zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reclamefolder.nl niet toegestaan om van haar afkomstige informatie, foto, video en databases, in welke vorm en op welke gegevensdrager dan ook, te vermenigvuldigen, te wijzigen, door te geven aan derden dan wel op enigerlei wijze te gebruiken.

9. Communicatie en eventuele klachten

9.1 Eventuele vragen, opmerkingen dan wel klachten met betrekking tot een Actie kunnen worden gecommuniceerd aan de Reclamefolder.nl via info@Reclamefolder.nl. Over de uitslag van een Actie kan evenwel nimmer worden gecorrespondeerd.

9.2 Reclamefolder.nl zal trachten om binnen redelijke termijn te reageren op vragen, opmerkingen dan wel klachten, doch kan daarvoor evenwel niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechtsverhoudingen met Reclamefolder.nl is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen met Reclamefolder.nl zullen, indien en voorzover door de wet niet dwingend anders is voorgeschreven, bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.

De Reclamefolder.nl B.V.
06-12-2016